Askarruttavatko jätehuollon kiemurat ja pykälät?

Tutustu tarkemmin eri tahojen vastuualueisiin.

Mitä tekee jäteyhtiö, mitä jätehuoltoviranomainen, entä ympäristönsuojeluviranomainen? Jätehuolto ja siihen liittyvät pykälät ja määräykset voivat herättää hämmennystä, eikä ihme, koska toimijoita on useita. Selvitämme nyt pääpiirteissään, mikä taho vastaa mistäkin asiasta ja keneltä voi kysyä askarruttavia jätehuollon asioita. Ja jos ei silti selviä, Lakeuden Etapista voi aina kysyä oikeaa osoitetta.

Jätehuollon työnjako Suomessa

Jätehuollon järjestäminen on säädetty jätelaissa. Tästä syystä jätehuollon parissa työskentelevät jätehuollon järjestäjien lisäksi myös viranomaiset. Yhteispelillä homma saadaan hoitumaan säädösten mukaisesti ja ympäristövastuullisesti. Mutta mikä siis on kunkin toimijan vastuulla ja milloin pitää ottaa yhteyttä jäteyhtiöön tai viranomaiseen? Mitä tekee Lakeuden jätelautakunta, mitä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja mitä Etappi?

Mistä voi kysyä, jos tarvitsee tietoa tai palvelua?

Etapin asiakaspalvelu

Ota yhteyttä, kun haluat:

 • liittyä jätehuoltoon tai tehdä jätekimppasopimuksen
 • lopettaa jätehuollon muuttaessasi
 • tarvitessasi uuden tai eri kokoisen jäteastian
 • tarkistaa tai muuttaa asiakastietojasi
 • tarkistaa jäteastian tyhjennysaikataulun ja tyhjennystiedot
 • muuttaa jäteastian tyhjennysväliä tai tehdä lisätyhjennystilauksen
 • keskeyttää jätehuollon vähintään kahdeksi viikoksi ja enintään vuodeksi
 • tehdä muutoksia jätehuoltopalveluusi
 • pyytää pidempää jäteastian tyhjennysväliä. Voit hoitaa asian Etapin kanssa, jos kompostoit ja olet tehnyt siitä ilmoituksen Etapille tai Lakeuden jätelautakunnalle
 • kysyä laskun sisältöön liittyvistä asioista (Laskun maksamiseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä Ropo Capitaliin, jonka yhteystiedot löytyvät laskusta)
 • kysyä neuvoa jätehuoltoosi liittyvissä asioissa

Lakeuden jätelautakunta

Ota yhteyttä, kun haluat:

 • hakea poikkeusta jätehuoltomääräyksistä, kuten yli vuoden keskeytystä jätehuollolle.
 • tehdä ilmoituksen asumislietteen omatoimisesta käsittelystä
 • tehdä muistutuksen jätemaksusta eli korjauspyynnön laskuun (mikäli asiaa ei ole voitu Etapin asiakaspalvelussa korjata).
 • lisätietoa jätehuoltomääräyksistä tai jätemaksutaksasta.
 • tietää säätelyn perusteista, mm. jätelaista.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Ota yhteyttä, kun havaitset:

 • roskaamista, esimerkiksi luontoon jätettyjä jätteitä.
 • jätteiden omatoimista käsittelyä, kuten polttamista tai ympäristöön dumppaamista.
 • yhteystiedot löydät kuntien nettisivuilta.

Lakeuden Etappi – Jäteyhtiö järjestää käytännön jätehuollon

Kuntien omistama jäteyhtiö Lakeuden Etappi on käytännön jätehuollon järjestäjä omistajakuntiensa alueella. Etappi huolehtii kuntien asukkaiden eli asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon järjestämisestä. Jäteyhtiön tehtävä on järjestää kiinteistökohtaisten jäteastioiden ja asumislietteiden tyhjennys, hankkia ja koordinoida jätteenkuljetukset, tiedottaa ja neuvoa jätehuollon toiminnasta, lajitteluohjeista ja jätteiden vastaanottopaikoista, ohjata jätteet asianmukaiseen käsittelyyn sekä laskuttaa jätehuollosta asukkaita.

Lakeuden jätelautakunta – jätehuoltoviranomainen tekee päätökset

Toimialueen jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitaa Lakeuden jätelautakunta. Se on kahdeksan kunnan yhteislautakunta, jossa on luottamushenkilö jokaisesta jäsenkunnasta.
Jätelautakunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa kunnallisten jätehuoltomääräysten antaminen, jätemaksutaksan vahvistaminen, erilaisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely mm. poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä ja muistutukset jätemaksuista sekä jätehuollon seuranta. 

Jätelautakunta vastaa jätteenkuljetuksen rekisteristä ja kompostointirekisteristä sekä päättää toimialueensa jätehuollon palvelutasosta. Lautakunta toimii myös jätepoliittisen ohjelman koordinoijana. Jätehuoltoviranomaisella on tarkastusoikeus kompostoreille ja jäteastioille.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätehuollon noudattamista

Viranomaisten tehtävä on valvoa, että lakia ja määräyksiä noudatetaan. Etapin toimialueen jätehuoltomääräysten ja jätelain noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä toimialueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
Kuntien ympäristöviranomaiset valvovat kotitalouksien ja yritysten jätehuollon toteuttamista. He käsittelevät kunnan vastuulle kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvovat päätösten noudattamista. Tarvittaessa viranomaiset voivat antaa valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi sekä määrätä uhkasakon. ELY-keskukset ohjaavat ja valvovat kuntien ja yritysten jätehuoltoa, valvovat ympäristölupien noudattamista. ELY-keskukset myös hyväksyvät ammattimaiset jätteen kuljettajat ja välittäjät jätehuoltorekisteriin.

Miksi jätehuoltoa valvotaan?

1

Valvonnalla varmistetaan, että toiminta on lainsäädännön, lupien, ilmoitusten ja päätösten mukaista.

2

Valvonnalla vähennetään ympäristökuormitusta.

3

Valvonnalla välitetään tietoa lainsäädännön vaatimuksista, ympäristön pilaantumisuhista, toiminnan ympäristövaikutuksista, parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta sekä ympäristön kannalta parhaasta käytännöstä.

Jätehuoltomääräykset 

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty meille kaikille, miten jätehuollossa tulee toimia. Määräykset perustuvat jätelakiin ja niillä säädellään jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista. Jätehuoltomääräyksissä säädetään esimerkiksi jäteastioiden tyhjennysväleistä, jätteiden erilliskeräysvelvoitteista ja jätteen keräykseen ja kuljettamiseen liittyvistä asioista. Jätehuoltomääräykset on työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa.

Katso jätehuoltomääräykset Lakeuden Etapin sivuilta.

Muut artikkelit